Úklidové služby

Půjčovna úklidové techniky, vysavačů a čistících strojů na koberce - Vodňany.

 

Partnerské stránky:
Úklid Blatná
Úklid Milevsko
Úklid Písek
Úklid Prachatice
Úklid Strakonice
Úklid Tábor
Úklidové služby KČ
PAIPO - odvykání kouření
Thermos - termosky a termohrnky
Thermos SK - termosky a termohrnčeky
Úklid-čára

Potřebujete si uklidit sami a nevyplatí se Vám si stroj pořizovat? Půjčete si ho!

Naše půjčovna pronajímá:

 • stroje na čištění koberců, čalouněných sedacích souprav a čalounění automobilů. Svým zákazníkům nabízíme profesionální přístroje nejvyšší kvality značky GHIBLI,
 • průmyslové vysavače na suché i mokré sání značky GHIBLI,
 • zametací stroje značky HAKO,
 • schůdky, žebříky a lešení značky ZAGRES.

Půjčovní řád

 • Stroj může být zapůjčen nájemci po předložení OP na základě platného ceníku, podepsané smlouvy a složení jistiny.
 • Nájemce je seznámen s výší nájemného a s případným penále vzniklým opožděným vrácením předmětu. Nájemce vyplní smlouvu o pronájmu věci a složí jistinu za stroj. Je seznámen s obsluhou a údržbou stroje a přesvědčí se o jeho stavu. Při zjištění jakékoliv, i malé vady, je nájemce povinen na toto upozornit pronajímatele. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!
 • Pronajímatel přenechává nájemci do nájmu jím vybraný stroj včetně příslušenství na dobu určitou, nájemce se zavazuje předmět nájmu vrátit nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec nájmu.
 • V případě opožděného vrácení předmětu nájmu se nájemce zavazuje zaplatit za každý den z prodlení denní nájemné podle této smlouvy zvýšené o 25 %.
 • Stroj i s příslušenstvím bude předán i vrácen v půjčovně pronajímatele, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
 • Nájemce je povinen užívat vypůjčené vybavení k účelu tomu určenému a dbát, aby nedošlo k jeho poškození, popř. zničení. Při poškození zapůjčeného vybavení je nájemce povinen uhradit náklady na opravu. Finanční záloha je v tom případě ponechána do doby, než bude oprava vyřízena.
 • Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu třetí osobě nebo organizaci, s výjimkou rodinných příslušníků bydlících na stejné adrese. Nájemce svým podpisem na smlouvě o pronájmu potvrzuje, že byl řádně seznámen s půjčovním řádem, s obsluhou stroje a jeho příslušenství a jeho údržbou.
 • Pokud nájemce nepředá pronajatý stroj i s příslušenstvím zpět řádně vyčištěný, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jednodenního nájmu stroje za vyčištění.
 • Po úhradě ceny za pronájem (popř. penále za pozdní vrácení a vyčištění), a vrácení kompletního stroje, nájemce obdrží zpět složenou jistinu.